Arkiv- och sekretessregler

Blekinge folkhögskolas huvudman är Region Blekinge och vi lyder därför bl.a. under sekretess- och förvaltningslagarna. Deltagarnas intyg, omdömen, arkiveras efter avslutade studier (ansökningshandlingar med tillhörande bilagor gallras efter avslutad skolgång). Deltagarens personuppgifter finns lagrade i SchoolSoft (skoladministrativt program). Behörigheterna i programmet är anpassade så att endast de som måste ha tillgång till personuppgifter i sitt arbete har detta. All personal har tagit del av regionens sekretesspolicy. 

Personuppgiftsansvarig organisation är:

Region Blekinge 
371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 10 00
Fax: 0455-802 50
E-post: region@regionblekinge.se

Organisationsnummer: 232100-0081

Personuppgifterna delas inte med andra organisationer förutom CSN (för de deltagare som sökt studiemedel/studiehjälp), samt till SCB för den uppgiftsskyldighet som skolan har till vissa Statistiska rapporteringar.

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen

En del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Studieomdömen och kursintyg är exempel på allmänna handlingar.

Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda, t ex enskilda personliga förhållanden hos kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig.

Övrigt att känna till:

Om du har skyddade personuppgifter behöver skolan meddelas om detta så att särskilda åtgärder kan vidtas.

Det som räknas som allmänna handlingar arkiveras, medan uppgifter som endast behövs under den tid du går på skolan (klasslistor, rumsfördelning på internatet, lärares anteckningar, matlistor o dyl) gallras efter avslutad skolgång.

Det är viktigt för skolan att ha tillgång till kontaktuppgifter till en närmast anhörig om det skulle hända dig någonting under din skoltid. Detta registrerar du själv i SchoolSoft och kan därför när som helst ändra eller ta bort uppgifterna.

Du har rättighet att när som helst begära ett registerutdrag över den information som finns registrerad om dig. Du har även rättighet att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättas.

Skolan har Facebook, Instagram och en hemsida där det ofta publiceras bilder från verksamheten (i viss mån även tryckt material i form av broschyrer o dyl). Om du av någon anledning inte vill synas på bild så kontakta marknadsföringsansvariga Malin Danielsson och Ritva Ström.

Senast uppdaterad 2017-11-27 11:25:12