Folkhögskolenämnden

Region Blekinge är huvudman för Blekinge folkhögskola och det är huvudmannen som utser folkhögskolenämnden.

Folkhögskolenämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ledamöter väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det valet skett. Det nyvalda förrättar valet och utser ordförande och vice ordförande.

Nämnden ska utöva politisk styrning över skolans verksamhet som:

  • att arbeta efter tilldelade ekonomiska ramar
  • avge förslag till budget- och verkställighetsplan
  • fastställa lästider och lovdagar
  • fastställa avgifter, beslut om avsked
  • besluta om antagning till kurser.

Många av nämndens uppgifter är delegerade till rektor som genom delegationen kan fatta beslut och sedan anmäla dessa inför nämnden.

Nämnden har fyra till fem ordinarie sammanträden per år. Företrädare för de anställda och för eleverna har rätt att delta vid nämndens möten. De har dock inte rösträtt.  

Vilka som ingår i nämnden hittar du under Kontakta oss.

Senast uppdaterad 2017-11-27 11:27:04