Frånvaro

Du har frivilligt ansökt om tillträde till studier på skolan och accepterar därmed skolans fastställda tim- och kursplaner. Detta innebär att alla timmar på schemat, friluftsdagar, stormöten med mera på skoltid är obligatoriska och kräver din närvaro.

Sjukanmälan

Varje ny sjukdag anmäler du dig på Schoolsoft. Om Schoolsoft inte fungerar kan du anmäla din frånvaro på telefonnummer: 0457-731886

Om du har specialkost eller är sjuk måste du meddela köket innan 8:00 att du inte skall äta eller vill ha matlåda.

Köket: 0457-73 (18 68), 0457-73 (18 81).

Glöm ej att anmäla dig till Försäkringskassan!

Gör en sjukanmälan redan första sjukdagen till försäkringskassan. Försäkringskassan meddelar CSN om frånvaron. Du som är under 20 år behöver inte meddela Försäkringskassan.

Ledighet

Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen. Kursansvarig lärare ska tillstyrka ledigheten som därefter beviljas eller avslås av rektorn.

Avbrott/byte av linje

Om du avbryter dina studier eller byter linje inom skolan, ska du fylla i en särskild blankett. Blanketten finns på skolexpeditionen.

Konsekvenstrappa vid frånvaro

Var lärare ser över hur dennes deltagare ligger till gällande frånvaro var vecka.

  1. Ämnesläraren granskar deltagarnas frånvaro. Vid oro kallas deltagaren till ett samtal angående den ökande frånvaron. En skriftlig plan upprättas för att hjälpa deltagaren att komma ifatt missat lektionsinnehåll.
  2. Ämnesläraren följer upp frånvaro och skickar relevant information till kursföreståndaren.
  3. Kursföreståndaren kallar deltagaren till samtal.
  4. Samtal med kurator/deltagarstödjare vid behov.
  5. Frånvarovarning delges deltagaren av kursföreståndaren och en skriftlig plan för att förbättra närvaron upprättas.
  6. Samtal med utbildningschef/rektor och studievägledare. Avbrott kan diskuteras vid 75% närvaro.

Deltagarens studieresultat meddelas till CSN vid terminens slut eller vid avbrott. Om deltagaren inte uppnår studieresultat, beviljas inte studiemedel nästkommande termin.