Studieomdömen och behörigheter

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömets utformning är ett uttryck för folkhögskolans kunskapssyn och pedagogiska särart. I flera avseenden skiljer sig studieomdömet från de ämnesbetyg som sätts i andra skolformer.

Studerande vid skolan som fullgjort en omdömesberättigad allmän kurs har rätt till studieomdöme. Endast heltidskurser på minst 35 veckor eller motsvarande omfattning vid deltid på grundskole- eller gymnasienivå.

Studieomdöme ska sättas årligen för studerande som följer en omdömesberättigad kurs. Även om den studerande fortsätter sina studier vid skolan har hon/han rätt att få information om vilket studieomdöme som satts för henne/honom. Formerna för detta avgörs av skolan.

Bedömningen av studieförmågan ska grundas på iakttagelser från så många bedömare som möjligt och i varierande typer av uppgifter och studiesituationer. Skriftlig eller muntlig kunskapskontroll kan endast ge en liten del av det underlag som krävs. Studieomdömet är resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen

Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande. Följande beteckningar används (både den verbala termen och siffervärdet ska anges)

Utmärkt studieförmåga (4)

Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)

Mycket god studieförmåga (3)

God – Mycket god studieförmåga (2,5)

God studieförmåga (2)

Mindre god – God studieförmåga (1,5)

Mindre god studieförmåga (1)

För att nå studieomdömets syfte ska följande faktorer beaktas

• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa

• Förmåga till analys, bearbetning och överblick

• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier

• Social förmåga

Grundläggande behörighet från folkhögskola

Grundläggande behörighet som intygas på folkhögskola innefattar dels ett omfattningskrav som gäller fullgjorda läsår på folkhögskola som sammanlagt ska motsvara 3 år på gymnasienivå enligt något av de fyra alternativen nedan, dels ett innehållskrav som gäller kunskaper som motsvarar 10 specificerade kurser:

Omfattningskrav:

Grundläggande behörighet till högskolestudier har den som vid folkhögskola fullgjort

  • en treårig utbildning,
  • en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,
  • en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst två års yrkesverksamhet, eller
  • en ettårig utbildning på som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan

Innehållskrav

Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser;

Högskola

Svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1 a, b eller c

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Yrkeshögskola

Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1

Engelska 5

Matematik 1 a, b eller c

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1d1

Historia 1a1

Varje år ska omfatta minst 35 veckors heltidsstudier. Yrkeserfarenheten ska motsvara två år.