Om du inte tidigare haft kontakt med folkhögskolan kan det vara bra att veta lite om vad som är speciellt med vår skolform.

Verksamheten vid folkhögskolan ska till innehåll och form vara sådan att den:

  • ökar de studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor, prioriterar äldre och korttidsutbildade
  • utvecklar kritiskt omdöme, självständighet och samarbetsförmåga
  • stärker viljan och förmågan att i solidaritet med andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle
  • arbetar för en bättre miljö i vår omvärld
  • ökar miljöprofileringen i skolan.

Förutom de traditionella läroämnena ska studierna vid folkhögskolan präglas av en allmän medborgerlig bildning, där de studerande ska vara aktiva i kursuppläggning, val av arbetsformer och litteratur, temadagars utformning och liknande. På vår folkhögskola finns därför bland annat kursråd och internatträffar som ska ta till vara de studerandes demokratiska intressen.

En folkhögskola är en fristående studieform för vuxna. Våra studerande är 18 år eller äldre. Vi bedriver folkbildning av hög kvalitet och skolan är en mötesplats för människor från olika kulturer och med olika erfarenheter.

Du kan genom fria eller behörighetsgivande studier förverkliga dina drömmar och framtidsmål. Det finns stora möjligheter för dig att tillsammans med andra deltagare påverka studiernas inriktning och innehåll. Vi arbetar i små undervisningsgrupper med nära kontakt mellan deltagare och lärare.

Skolan anordnar, förutom de långa folkhögskolekurserna, också kortkurser, uppdragsutbildningar, sommarkurser och seniorkurser med varierat innehåll.

Statens syfte med folkhögskolan

Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Inflytande

Elevinflytande är viktigt och din påverkan kan ske på olika sätt. Det viktigaste är den dagliga diskussionen i klassrummet om studiernas uppläggning. På skolan finns även organisationer som till exempel kursråd.

Heltidsstudier

Studierna är på heltid, vilket innebär minst 30 lektioner per vecka plus hemarbete. Lektionerna pågår måndag till fredag. Samtliga kurser är 38 veckor. Vi ställer höga krav på närvaro.

Tillgänglighet

Skolans verksamhet är inrymd i flera äldre byggnader som tyvärr är dåligt anpassade för deltagare med funktionshinder.

Pedagogiskt stöd

Skolan erbjuder extra undervisning i svenska för deltagare med bristande kunskaper i svenska språket. Skolan erbjuder även pedagogiskt stöd till deltagare med funktionsnedsättning utifrån skolans möjligheter och resurser.

Nivågruppering

Nivågruppering i engelska, matematik och svenska innebär att du i dessa ämnen kan välja olika svårighetsgrader oberoende av vilken kurs du går.

Behörighet för vidare studier

Folkhögskolan har samma möjlighet som gymnasieskolan och vuxenutbildningen att utfärda behörighetsintyg. Den behörighet du kan nå beror på vilken kurs du väljer, dina förkunskaper och studieambition.

Studieomdöme

Du som avslutar en utbildning om minst 30 veckor kan erhålla studieomdöme. Detta gäller de allmänna kurserna på gymnasienivå. Du som går på någon av de övriga kurserna får ett kursintyg över genomgången utbildning. Studieomdömet tillsammans med intyg om behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskolor. Du blir då placerad i en särskild urvalsgrupp, folkhögskolekvoten. Vi tar vid omdömessättningen inte bara hänsyn till hur du har förbättrat dina kunskaper utan också till hur du organiserar dina studier och hur du arbetar tillsammans i grupp.